Stotra

Nikul

Stotra

Sundarkand – Lyrics and PDF

सुन्दरकाण्ड (Sundarkand Hindi Lyrics and PDF) श्लोकशान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदंब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् ।रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं …

Nikul

Stotra

Hanuman Maruti Stotra

Hanumanji Maruti Stotra Hindi Lyrics भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती । वनारी अन्जनीसूता रामदूता प्रभंजना …